Het woord

De werking van een woord is even mysterieus als de werking van de hoge potenties van een homeopathisch geneesmiddel. De Bijbel laat, in het Evangelie van Johannes, de schepping beginnen met: 'In den beginne was het woord.' Het woord is in het Hebreeuws tevens een daad waardoor iets gebeurt. De persoon die dit woord spreekt, potentieert het naar behoefte. Bij het genezingsproces door een behandeling met woorden is de hele theorie van Hahnemann over de homeopathie toepasbaar. Toen Hahnemann het begrip 'allopathie' invoerde tegenover het begrip 'homeopathie', deed hij dit om aan te geven dat er een logisch verband moet bestaan tussen hetgeen dat moet worden behandeld en datgene waarmee men behandelt. Ook bij het spreken ontbreekt soms dit logisch verband. In dat geval kan men beter praten over 'nonsens' of 'dwaas spreken'. Met het homeopathische geneesmiddel 'Woord' zijn er twee vormen van therapie mogelijk. De eerste is de antitherapie, waarbij men een ander dwingt om anders te gaan denken. De tweede vorm is de homeotherapie. De therapeut stelt zich eerst op de ander in. Hij zoekt een diagnose en probeert dan via een regelend mechanisme de ander te motiveren om anders te denken. Men probeert hierbij de achtergrond, het miasma, te vinden en te behandelen. Wil men de ander motiveren door hem te overtuigen, dan moet men zijn woord(en) op een goudschaaltje wegen, potentiëren en individueel passend aanbieden. Dit is een homeopathische manier van contact leggen. In deze handelwijze proeft men respect en liefde voor de ander. Voor het homeopathische woord bestaan er ook verschillende potenties. Een lage potentie is geïndiceerd, als een sinds kort bestaande verkeerde gedachtengang moet worden gecorrigeerd. Dit moet dan wel gebeuren vanuit het gelijke denken (similia). Hogere potenties zijn nodig als de patiënt langdurig lijdt onder een verkeerd denkpatroon.

Bij homeotherapie door middel van woorden dient men het volgende te bedenken:

  • Eén duidelijk woord werkt beter dan een stortvloed van woorden.

  •  Veelvuldige herhalingen van een woord zetten aan tot wrevel. Het bij herhaling opnieuw potentiëren werkt beter.

  •  Zowel verhitte als onderkoelde woorden verliezen aan kracht.

  •  Verouderde woorden worden niet begrepen en zijn dus niet werkzaam.

  •  Woorden beïnvloeden elkaar. Ze kunnen elkaar aanvullen en complementeren. Ze kunnen goed op elkaar volgen, maar ook verstorend op elkaar inwerken. Evenals een antidoot kunnen ze bovendien de schadelijke invloed van een voorafgaand woord ongedaan maken.

  •  Woorden kunnen verschillende situaties beïnvloeden: geestelijk, lichamelijk, persoonlijk, algemeen enzovoort.

  • Tussen diagnose en therapie mag geen lange tijd liggen, want dan kan de situatie al volledig zijn veranderd.

  • Homeopathische woordtherapie is alleen zinvol, als er nog een regelend mechanisme is bij de patiënt. Als het woord juist wordt gekozen en herstel nog mogelijk is, veroorzaakt het een gevoel van welbevinden